法王新闻 | 2021年02月

『第6届谶摩春季』噶玛巴米觉多杰自传•第4天第2堂課

『6th Arya Kshema』AUTOBIOGRAPHICAL VERSES OF KARMAPA MIKYÖ DORJE•4-2

༸རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཀའ་ཁྲིད། བདེ་བྱེད་མའི་དཔྱིད་ཆོས་ཉིན་བཞི་པ།

点击图片切换大图/小图
尼泊尔 噶玛桑腾林尼寺Karma Samten Ling

時間:2021年2月19日晚上10:30-11:30(北京/台北/香港) February 19, 2021
中文口译:堪布丹杰;
中文稿来源:kagyuoffice.org.tw
校对修改:释妙竹
English text source from: aryakshema website

祖庭、二世至七世噶玛巴年表

བོད་སྐད།
English Translation Audio
中文翻译音频

上、中、下三大祖庭
The First Karmapa Dusum Khyenpa: Establishing the Three Seats

講到杜松虔巴年代这部分,我想附带讲一下这内容。我想杜松虔巴的佛行事業是非常广大的,其中一个最主要的事業,就是興建了三大祖庭,由他奠定了實修噶瑪岡倉教法的基礎。(Bamboo批:房地产事业的确很广大。

点击图片切换大图/小图
上、中、下三大祖庭

一般來說,三大祖庭就是上、中、下三大祖庭,這裡也有一些不同的說法。一种说是「上中下三个祖庭、三个圣地」,或者也被稱之為「身語意三輪」,有这样子不同的说法。

为什么说「三大祖庭」也被对应于「身語意三輪」呢?对应到的是勝樂輪父母尊中的父尊——勝樂金剛的身語意三輪。另外一种说法是,米覺多傑在他的一部教授本中提到,他將自己觀想成勝樂輪父母尊,然後在自己的三脈當中,依序觀想有楚布寺、岡波乃朗寺和噶瑪惹林寺,接著再觀想三座寺內,各自有杜松虔巴、噶瑪巴希和桑傑年巴。

今天简略地讲一下有上中下三大祖庭,還有相对应到的身、語、意、功德、事業等等。

According to His Holiness, one of Dusum Khyenpa’s most important deeds was founding several monasteries, including the three main monastic seats, and establishing the foundation for the teachings of the Karma Kamtsang. There are several ways in which the three monastic seats have been described and identified. For example, they have been called the Upper, Middle, and Lower seats (a classification scheme based on the monasteries’ geographic location) or the Places of the Three Chakras of Body, Speech, and Mind.

这是依據第六世夏瑪卻吉望秋的《岡波乃朗誌》當中提到:「岡波巴如繁星眾多的弟子當中,他一再對杜松虔巴說:『我對你的期待最高,傳承就託付給你了;如果你到岡波雪山修行,徒眾就會遍布衛康藏三地。』同時公促阿闍黎也說了類似的預言。」所以杜松虔巴就到了康區,在岡波乃朗實修,得到了殊勝成就:現證法性真實義。之後攝受弟子,初建祖庭,往後陸續再建立噶瑪寺和楚布寺等等。

For today’s teachings, His Holiness used the Sixth Shamar Rinpoche Chökyi Wangchuk’s Guidebook to Kampo Nenang in which he wrote:
Gampopa had students as numerous as stars in the sky, but [Gampopa} said to Dusum Khyenpa, “I have the highest hopes in you, white-haired Khampa”, and he entrusted the teachings of the Karma Kagyu to Dusum Khyenpa. He said to Dusum Khyenpa, “Go to Kampa Gangra in Kham and do retreat there,” and predicted, “Your benefit to beings will spread throughout Kham, Ü, and Tsang.”

For that reason, Dusum Khyenpa went to Kampo Nenang in Kham, made a retreat, and realized the Dharma Nature. He then nurtured many students and founded the first monastic seat, Kampo Nenang.

身、語、意、功德、事業五個祖庭

点击图片切换大图/小图
五大圣地

会提到「五個祖庭」,它分别对应身、語、意、功德、事業,就像这个投影。《岡波乃朗誌》寺志中提到:身祖庭—岡波乃朗,語祖庭—色究竟噶瑪寺,意祖庭—堆陇楚布寺,功德祖庭—東方邦日寺,事業祖庭—達邦普寺。可以看到,他最开始建的是岡波乃朗寺,之后才陆续建了其他的寺院。身、语、意、功德、事业分别对应到不同的寺院。

另外,第六世夏瑪巴的親傳弟子——噶瑪洽美所寫的〈噶瑪聖地讚〉中提到,三大父聖地依序是:
東方岡波雪山——勝樂輪身地、地行身輪;
楚布寺——勝樂輪意地、空行意輪;
噶瑪寺——勝樂語地、地行語輪。

The three principal seats associated with the Karmapas were:
Kampo Nenang – the lower seat – the chakra of body (now a Gelug monastery)
Karma Gön – the middle seat – the chakra of speech
Okmin Tsurphu – the upper seat – the chakra of mind

这里你可以看到身語意三輪對應到了祖庭。就像刚刚提到对应到「勝樂父母尊」。像是母尊就有对应到,拉企雪山等等的。那么胜乐父尊,就是这里提到的三个寺院。

第十三世噶瑪巴堆督多傑的一部教言〈糾察師嘉稱問答集〉中則提到:「上祖庭是楚布身祖庭,中祖庭是噶瑪寺語祖庭,下祖庭是岡波意祖庭。」並且他也以海螺三個不同部位,來譬喻上中下三個祖庭。

至於功德祖庭是哪座寺院,則有不同的說法,依據上面第六世夏瑪的說法是東方幫日寺。但是第十三世噶瑪巴這部問答集當中卻提到,功德祖庭是哲.岡欽寺。岡欽寺剛才也曾提到過,這是哪個寺院呢?有的文獻中提到它就是達邦普寺,但是邦普寺並沒有在哲霍這個地區,既然稱為「哲‧岡欽寺」,應該就在哲霍這個地方。

在司徒班欽和蘇曼次旺昆洽編輯的《岡倉金鬘史》中,引用了噶瑪巴希自傳中的一段話,大意是:「我曾在子年6月29日的夜半(这个‘子年’是西元那一年不知道)見到在楚布寺上空,出現瑪哈嘎拉黑袍金剛護法,他的身體鋪天蓋地,身上穿戴著心臟串起的項鍊,我想:到底有幾個心臟呢?細數後,發現有150顆心臟。而黑袍金剛被十方護法圍繞,示現出憤怒的樣子。 當時噶玛巴希心想:「为什么会看到这样的景象呢?」於是,當晚供養了許多多瑪,以神通力知道:杜松虔巴誕生地的哲‧岡欽寺被毀掉了。」由此可知,哲‧岡欽寺的位置,就是在杜松虔巴的誕生地。噶玛巴希的自传中提到,它被一些恶人毁坏掉了。

同時在第七世噶瑪巴的傳記當中,也多次提到岡欽寺。而在《金剛珠行記》當中,作者提到他親眼見到在杜松虔巴誕生地旁的岡欽寺遺跡。總之,哲‧岡欽寺就是在哲霍,而且就是在杜松虔巴誕生地然達村附近。這是沒有疑問的。

但是,哲‧岡欽寺為何後來都沒人知道了?我猜想,在第七世法王的時候,他的傳記中有提到哲‧岡欽寺是事業的祖庭,而且有指派寺院主持的記載。但是,第九世法王的傳記當中,卻完全沒有提及哲‧岡欽寺。事實上,第九世法王噶瑪巴就是出生在哲霍,傳記當中理所當然應該提及哲‧岡欽寺才對,但是並沒有。所以或许,就是在第八世噶瑪巴的時候被火燒燬了或被摧毁了。

至於上面第十三世法王的那部問答集中寫道,事業祖庭是巴惹寺,但是目前還不知道這個寺院位於何處。

總之,功德祖庭有兩種說法,一是出自第六世夏瑪的東方邦日寺,二是第十三世噶瑪巴的哲‧岡欽寺。 而在蔣貢康楚羅卓泰耶的《無分別教派源流史》中提及:「冈仓的祖庭是楚布寺、噶瑪惹林、岡波乃朗共成身語意三大輪;功德祖庭是東方邦日寺與哲‧岡欽寺,事業祖庭是巴惹寺及查瑪珠希寺;從這五大祖庭所開枝散葉的寺院遍佈大地。现今佛法衰退,这些寺院大多頹敗。不过基于前后世的一个叫衮给确给确内的恩德,在衮康地区又重建了噶玛噶举的讲修传承」等等。

這裡提到上中下三祖庭,和之前說的是一樣的;但是,此處記載功德祖庭有兩個,事業祖庭也有兩個,所以,功德祖庭與事業祖庭相加起來為四處。而八蚌寺,蔣貢仁波切提到後來也成為了岡倉的祖庭。

另外,噶瑪堪布仁欽達傑在《見即解脫寶冠簡介》當中提及:「上是楚布,中是噶瑪寺,下是岡波乃朗。」这个顺序是怎么来排的呢?然而,這個順序並不是按照建立的時間,而是按照地理位置來定義「上中下」的關係。所以,上部来讲就是在楚布,中部是噶玛寺,下部是冈波乃朗。

The Sixth Shamar Rinpoche also wrote of Five Sacred Sites. In addition to the sites of Body, Speech, and Mind, he named Pongri in the east as the site of qualities and Dapba Pangpuk as the site of activity. Subsequent teachers, such as the 13th Karmapa and Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye, had different classification systems. For example, Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye’s Nonsectarian Dharma History lists two places of qualities: Pungri in the east and Kamkhyim in Tre, near Dusum Khyenpa’s birthplace; and two sites of activities: Bara and Drama Drushi.

杜松虔巴建立的才是祖庭

總之,三大祖庭或五大祖庭,主要依据杜松虔巴建立的,而说的。像是之前引用的不同祖师的说法,有提到的代表功德的祖庭——東方邦日寺,卻不是杜松虔巴所建。我想是因为「哲•冈钦寺」后来被毁,补上一个代表功德的寺院,就换成了东方邦日这个寺院。当然也有些研究引用说东方邦日就代表功德。现在也有些说法说东方邦日寺并不是杜松虔巴所建,但在历代一些法王的传记中有提到是杜松虔巴所建。所以应该也是没有疑惑的。

那么事业祖庭,蔣貢仁波切提到的《源流》中提到兩個:巴惹寺及查瑪珠希寺。首先巴惹寺,應該就是前面提到的第十三世法王問答集當中所說的「帕惹寺」,這還需要進一步研究。至於查瑪珠希寺,目前是在稱為「秀」的這個縣上,現在已經確認了。

總結來說,由噶瑪巴師徒眾建立的寺院很多,尤其到了第十六世法王噶瑪巴也在錫金建立了隆德寺,這當然可以算是祖庭,但是我覺得祖庭的算法,應該依據的是這所寺院必須是由杜松虔巴所建立的,例如上述的上中下三個祖庭或是五大祖庭,都是符合這個條件。否則如果歷代噶瑪巴建立的寺院都算進去的話,祖庭可就不只五座了,可能有五十多座了。所以不把條件說清楚的話,是會造成爭議的。

Many famous monasteries were founded by successive Karmapas and their heart sons, but in terms of history, there were three seats and five sacred sites of body, speech, and mind. His Holiness said it is better if we consider these to be the monasteries founded by Dusum Khyenpa. He reminded listeners that Dusum Khyenpa practiced at Karma Nenang, realized the truth of the dharmata, and established a monastery at that site. The people of Karma Nenang monastery became known as the Karma Nenangpas, or the Karma Kamtsang.

兩位重要的噶瑪巴

總結來說,今天為什麼要為各位介紹三大、五大祖庭呢?就是藉由這些祖庭,了解當時的歷史。最開始杜松虔巴在岡波巴的授記下來到岡波乃朗,現證法性,攝受弟子,建立了第一座祖庭岡波乃朗寺。「岡倉噶舉」的名稱就是從那時候開始的,「岡」就是岡波乃朗,「倉」是聚集的意思,也就是師徒大眾齊聚岡波乃朗而得名。之後接著建立噶瑪寺、楚布寺。

杜松虔巴圓寂後,噶瑪巴希恢復由杜松虔巴建立的上、中、下三個祖庭。岡波乃朗是杜松虔巴建立的第一個寺院,所以在當中安立的是燃燈佛像,在噶瑪寺安立彌勒佛,楚布寺安立大悲詹布嚴佛像。現在我們說的「噶瑪噶舉」這個名稱,應該就是由噶瑪巴希或者他之後開始的。

一般來說,歷代噶瑪巴都是很重要的,尤其杜松虔巴和噶瑪巴希,寺院由他们建立和恢复。尤其杜松虔巴建的寺院,就是祖庭了。然而現在他們二位建立的寺院,大都已經毀壞了,不再像从前那个样子。但我们还是应该要知道这些历史,重視这每个祖庭,是很重要的。(Bamboo批:冈仓噶举的身、语、意、事业、功德都荡然无存,连意淫的楚布寺也是文革后重建的。

His Holiness continued by briefly covering the biographical information he had collected about the Second to Seventh Karmapas. Generally, he stated, all incarnations of the Karmapa are the heads of the Karma Kamtsang teachings, and therefore the seats they established are the most sacred. Dusum Khyenpa’s monasteries in particular provide the foundation of Karma Kamtsang’s teachings. Many of these monasteries have now fallen into disrepair. Nevertheless, His Holiness urged listeners to respect them and recognize why those sites are important.

簡介二世至七世法王年表
The Second to Seventh Karmapas: Biographical overviews

点击图片切换大图/小图

第二世噶玛巴出生地和年表

接著簡略介紹一下,投影裡看到的噶瑪巴希誕生地:昌都市 江達縣 汪布頂鄉 汪布頂村,這裡接著有父親 、母親的名稱,還有出生年份、俗名、法名,那這裡我就不多細說了。但有一個地方要提醒一下,对于噶瑪巴希出生年份有不同的說法;夏瑪喀卻旺波在他的著作當中提到:噶瑪巴希誕生於杜松虔巴圓寂24年後的鼠年(1216),並於羊年——80歲時圓寂。但是第三世讓炯多傑的出生年月、年歲生肖是清楚確定的,所以依照夏瑪喀卻旺波的說法推算,除非將半年也算作一年,一年當作兩年來算,夏瑪喀卻旺波的說法比較正確。

如果那樣推算的話,噶瑪巴希應該誕生於1204年。但是國師巴就敦珠、米覺多傑、巴沃祖拉成瓦、噶瑪參尼巴桑…等等,大多數岡倉的大師都認為應該誕生於丙寅年(1206)火虎年。無論如何,從杜松虔巴圓寂到噶瑪巴希誕生之前,至少有十年的空窗期。這樣的情況,是歷代噶瑪巴之間最長的。

The Second Karmapa, the mahasiddhi Karma Pakshi (1206-1283), restored Dusum Khyenpa’s three monasteries and preserved and spread the teachings. It was during his time or later that the name “Karma Kagyu” emerged. The year of Karma Pakshi’s birth is uncertain; there are differing accounts, perhaps because there were different traditions of counting years. Consequently, between the passing of the First Karmapa and the birth of the Second, there was a gap of at least ten years but possibly more. His Holiness noted that this is the longest gap between two successive Karmapa incarnations.

点击图片切换大图/小图

第三世噶玛巴出生地和年表

第三世噶瑪巴讓炯多傑的出生地,是在日喀則市吉隆縣吉隆鎮崩巴村。接著這裡有他父親、母親的名字,還有他出生的年份(1284年)、俗名、法名,以及享齡壽命有多長。他是在土兔年6月14日午,於上都圓寂。這裡提到上都,在元朝的時候有兩個主要的大城市,一個是上都,一個是大都。 如果我沒記錯的話,上都是最初的元朝的舊城,後來才遷移到大都新的地方。

當時就在上都,在15日滿月的月輪當中,有許多人見到第三世噶瑪巴讓炯多傑。所以有這樣的說法,元朝皇帝下令繪製一幅從月亮中見到噶瑪巴讓炯多傑的唐卡。噶瑪巴耶謝多傑圓寂後,許多人在一個日輪當中又見到了噶瑪巴,所以又有畫出:月亮中見到是噶瑪巴讓炯多傑在太陽中見到的噶瑪巴是耶謝多傑的兩幅唐卡,過去有這樣的傳統。

His Holiness continued by presenting information on the Third Karmapa, Rangjung Dorje (1284-1339), who passed away in Xanadu, one of the two capitals of the Mongol Empire. The day after his passing, many people saw Rangjung Dorje’s image in the moon, leading to the tradition of painting the Third Karmapa in a full moon.

第四世噶瑪巴若佩多傑的出生地,現在的地名是昌都市邊壩縣加貢鄉阿蘭卡村,其他就不細說了。

The information on the Fourth to Seventh Karmapas was similarly covered.

第五世噶瑪巴德新謝巴的出生地,現在稱為林芝市工布江達縣工布江達鎮娘當村,這裡後面有父親母親的名字。他是在公元1384出生,法名確佩桑波,明永樂賜名:如來(大寶法王)。名號的由來之前有提到過。享齡是32歲,1415年在布達拉宮圓寂。當時布達拉宮擁有者供養給噶瑪巴,所以他就在那裡圓寂。


第四世噶玛巴出生地和年表

第五世噶玛巴出生地和年表

第六世噶瑪巴通瓦敦殿,這裡提到他的誕生地在昌都市等等,父母的名稱這裡有提到,出生的年份是1416年,享齡是38歲,在1453年圓寂。

第七世噶瑪巴確札嘉措的出生地,現在稱為昌都市,出生的日子是西元1454年,享齡壽命是53歲,1506年圓寂。


第六世噶玛巴出生地和年表

第七世噶玛巴出生地和年表

圖片是第八世噶瑪巴米覺多傑出生的地方,但這部分可能明天再說,今天講太多這些歷代噶瑪巴的出生地,可能大家聽了會覺得無聊,這部分就不多說。接下來還是要再講一些自傳的內容,不然怕讲不完。


第八世噶玛巴出生地

Bamboo评论:对比前几代,明显是出生在穷山恶水破屋的没福报之地。

《無比自讚》的第一個頌文
The Eighth Karmapa Mikyö Dorje: Beginning The Praise “He Searched Thoroughly”

由於《妙行傳》當中的第一個妙行,和《無比自讚》的第一和第二個頌文的內容有些關聯,所以接下來講解《無比自讚》的第一個頌文。

這部《無比自讚》是米覺多傑在工布的多聞山時,獻給他的上師噶瑪欽列巴的讚文,然而,噶瑪欽列巴當時說:「我沒有你寫的這樣的功德,這個讚文我还是回供給你。」所以讚文又回供給米覺多傑,是这样一个经过。

The first stanzas in the autobiographical praises the Good Deeds and He Searched Thoroughly are related. His Holiness noted that Mikyö Dorje initially offered The Praise “He Searched Thoroughly” to Karma Trinleypa, who felt he did not have the qualities to accept it. Therefore, he offered it back to Mikyö Dorje.

這在夏瑪袞秋衍拉的《無比讚註解》中提到這一段歷史。我想這和當年宗喀巴大師獻給至尊仁達瓦的讚文,後來也被回供給宗大師,也就是現在著名的《密集瑪》讚文的情形一樣。《賢者喜宴》當中提到第八世法王傳記時,提到巴沃祖拉成瓦有對於這一篇《无比赞》有完整的註解。另外司徒班欽編撰的《噶舉法行》當中也完整收錄了《無比自讚》,這之前已經講過。


无比自赞第一个颂文

這次講解《無比自讚》,主要依據第五世夏瑪的注解來說,這部讚文科判有九個部分。第一個是「如何將自他引入佛法及入門次第」。

The Praise “He Searched Thoroughly” is taught in terms of nine different points. The first point explains how the Eighth Karmapa first entered the teachings and then brought others to them. The first two stanzas read:

主頌是:

༡༽རང་གཞན་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་གཞུག་པའི་རིམ་པ་བསྟན་པ། 如何將自他引入佛法及入門次第
How he first entered the teaching himself and then brought others into them

ཟླ་མེད་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ། ། འཆུག་མེད་དངོས་ཉིད་ལེགས་པར་བཙལ་བྱས་ནས། ། ཡང་དག་ཚུལ་ལ་བསྙེན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། ། བསྟན་ལ་ངེས་པར་རྫོགས་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ། 無比本師釋迦法,善尋無誤之本已。如法依教禁行者,實具法者我啓請!
He searched thoroughly for the unerring essence Of the teachings of the unrivaled Teacher, Had the discipline that leads to the true ways, And practiced the teachings in full — to him I pray.

簡略講解一下。就像巴沃祖拉成瓦在註解中說:「第一個頌文,不能因為冠有佛教的名號就覺得足夠,而是要好好尋得瞭解佛教真實義,才算是真正的實具法者。」米覺多傑進入佛門的時候,他不覺得佛教就是寺院和三種所依,他覺得唯有透過觀察和瞭解真實的佛教教證二法為何,才算是進入佛門,之後才可能很好地為他人指引:这才是無誤的佛教。

Pawo Tsuglak Trengwa explained that when Mikyö Dorje entered the teachings of the Buddha, he was not satisfied with merely the names of teachers or with the saying that monasteries and representations of the body, speech, and mind were teachings. Instead, Mikyö Dorje felt compelled to understand the actual meanings of scriptures. Only at that point did he enter the teachings. Afterwards, he was able to introduce the teachings to others.

那麼,如果我們問說:米覺多傑您自己又是如何進入佛門,進而成為圓滿佛教的實具法者呢?從調伏一般弟子的角度而言,佛教的真實義,或者說無誤的佛教,是指什麼呢?就是戒律。猶如「七別解脫戒」當中,出家後領受沙彌戒,就算進入了佛門。如果領受比丘戒,就算圓滿了佛教,為實具法者。依此,米覺多傑七歲時,依止第二世國師嘉察札西南嘉巴桑波,領受圓滿五戒、八關齋戒,並且在名為「根多拉」的佛像前剃髮,領受了「半出家戒」,穿著象徵出家服飾,得到法名為:確嘉札巴巴桑波。

第二世國師嘉察札西南嘉巴桑波,是第一世國師嘉察的轉世,米覺多傑出家時在名為「根多拉」的佛像所依剃髮,是噶瑪嘎千大營中最主要的一尊佛像。39:24明後天有時間的話,也為大家介紹一下「根多拉」的佛像,現在很多人提到「根多拉」的名稱都不知道是什麼。

米覺多傑11歲時,依止大成就者桑傑年巴領受沙彌戒。之後21歲時,依止「根敦岡巴」的堪布、色札間京的化身——為什麼稱他為「色札間京的化身」?因为大部分噶瑪巴都是根据「根敦岡巴」的传承領受戒法。传统上,都是由「根敦岡巴」这里的堪布或僧众来传戒。同时這位「根敦岡巴」的堪布當時已經快100歲了,是領受近圓戒已五十多年的一位大智者、大成就者,名称叫「巴卻竹森格」。米觉多杰依止这样一位大师為親教師,噶瑪欽列巴秋磊南嘉為羯摩師,來自岡波的堪布釋迦桑波為屏教師,另有喇嘛奔義札西桑波等七位比丘聚集之前,領受近圓戒。因此圓滿了佛教,成為實具法者。(Bamboo批:了解佛法真实义才是实具法者,不是拜一堆名人为师叫“实具法者”。

His Holiness spoke of the stages by which Mikyö Dorje entered the teachings– through the Vinaya. Primarily vows of individual liberation, the Vinaya includes novice vows that one may take upon entering the teachings and the bhikshu vows of ordination. His Holiness’ explanation included the vows Mikyö Dorje took from the age of seven to full bhikshu ordination. Additionally, His Holiness talked of the first two Gyaltsap Rinpoches, as the Second Gyaltsap Rinpoche, Tashi Namgyal, conferred lay and novice vows upon Mikyö Dorje.

今天大概就講到這裡了,明天還有上課。明天會談到《妙行讚》的第二個頌文:斷除惡友。這裡可能會提到一些當時米覺多傑小時候,遭遇了許多困難,因為他年輕的時候沒有實際的權力,他的權力都被身旁的總管、侍者拿去了,他小時候滿辛苦的,所以在講那一段歷史時,可能分享一下我自己的一些故事吧!

His Holiness concluded by saying that the teaching would continue on Day Five with the second topic, the difficulties the Eighth Karmapa faced, especially regarding abandoning harmful friends, and how, because Mikyö Dorje did not have much power, he came under the control of attendants and stewards.

因為當我看到第八世噶巴傳記的時候,我才想到:喔!原來他那時候就這個樣子了。我好像也是有發生類似這樣的事情等等,有這種感同身受的感覺。雖然可能將我自己的故事與第八世法王放在一起講,實在是不太好、是不行的,為了幫助各位更瞭解第八世法王的一些故事,所以將自己的故事結合一起來講,希望對大家有一些幫助。

Bamboo评论: 杜松虔巴身前佛行事业广大,遗留下了五大豪宅,因此被他死后十多年才出生的的曾徒孙——噶玛巴希认证为前世,900年的房地产传承就此建立。为啥没人说是米拉日巴的转世呢?因为他没房没财可继承,也没人吃得消学他整天赤身裸体,没吃没喝地在光秃秃的山洞打坐呀!

Youtube 视频

བོད་སྐད།
中文翻译
English translation

上一篇:第四天第一堂課開示